Kulturikkut kingornussassat pillugit siunnersuisoqatigiit
Kulturarvsrådet
BurgerBurger
Arrow-simple-leftArrow-simple-leftArrow-simple-rightArrow-simple-right

Kulturarvsrådet

Iflg. § 29 i Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af Kulturminder skal Selvstyremedlemmet nedsætte et Kulturarvsråd, der har en funktionsperiode på 4 år.

Opgaverne er beskrevet i §29,  Stk. 2. Kulturarvsrådet skal afgive en anbefaling vedrørende sager om fredning og sager om anden kulturarvsbeskyttelse, og skal høres i forbindelse med tilladelser i henhold til § 22, stk. 2. Derudover har Kulturarvsrådet en rådgivende funktion inden for fredning af jordfaste fortidsminder og bygninger og fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturhistoriske områder samt relaterede forhold.

NKA er sekretariat for Rådet, der ikke har sit eget budget. I 2016 råder NKA over ca. 1.2 millioner kroner til det samlede fredningsarbejde med kulturminderne.

Grønlands Nationalmuseum skal vejlede og rådgive private og offentlige myndigheder i fredningssager og besvare forespørgsler. 
Kulturarvsrådet vil som hovedregel blive involveret, når NKA skal træffe forvaltningsretlige afgørelser, eller ved vurderinger af principiel karakter for arbejdet med kulturminderne, eller som rådgiver for NKA.

Kulturmindebevillingen

Kulturmindebevillingen skal betale driften af Kulturarvsrådet og bruges til flg. formål: 

§ 8. Stk. 2. Grønlands Nationalmuseum fører tilsyn med jordfaste fortidsminder, der er fredet efter denne lov.
  Stk. 3. Grønlands Nationalmuseum varetager vedligeholdelsen af de væsentligste fredede jordfaste fortidsminder inden for den i finansloven givne bevilling.

§ 14. Stk. 3. Grønlands Nationalmuseum kan efter ansøgning bestemme, at udgifter til et vedligeholdelsesarbejde eller et bygningsarbejde ved en fredet bygning eller et kulturhistorisk område afholdes helt eller delvis inden for den i landstingsfinansloven givne bevilling. 

§ 15. Stk. 2. Grønlands Nationalmuseum fører tilsyn med bygninger og kulturhistoriske områder, der er fredet efter denne lov.
  Stk. 3. Grønlands Nationalmuseum varetager vedligeholdelsen af fredede bygninger og kulturhistoriske områder inden for den i landstingsfinansloven givne bevilling.

Aktiviteterne skal prioriteres hårdt, da der er store behov.
Ansøgninger om midler til arbejder på fredede bygninger (§14) sendes til NKA. Der er ikke noget ansøgningsskem

Medlemmer

Rådet blev første gang nedsat i efteråret 2009 og består nu i 2016 af:


Mari Kleist, Arkæolog Phd 
Pauline Kleinschmidt Knudsenarkæolog og konservator, m.a.
Thomas Riis, arkitekt MAA

CloseClose

Søg på Kulturarvsrådet